Ogólne Stowarzyszenie Pracowników
Służb BHP Oddział w Końskich

Historia

W dniu 12.03.1993r. w wyniku wcześniejszego porozumienia pracowników Służby BHP z koneckich zakładów pracy, zorganizowano spotkanie w Ośrodku Wypoczynkowym „Zamtal” w miejscowości Sielpia, w którym udział wzięło 21 pracowników służby BHP oraz przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, Państwowej Terenowej Inspekcji Sanitarnej w Końskich, a także Centrum Zastosowań Ergonomii w Zielonej Górze w osobie prof. Witolda Rybarczyka.

Przedstawiono wówczas cele, dla których realizacji miał zostać utworzony na naszym terenie Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Zaprezentowany wówczas program, wynikający z aktualnych potrzeb i istniejących wówczas warunków społeczno – gospodarczych, zyskał poparcie uczestników spotkania, a w późniejszym czasie naszych pracodawców oraz firm zajmujących się wytwarzaniem środków ochrony pracy m.in. „Orpel” z Łodzi, „SOKO – International” z Pruszkowa, „Swed – Polexi” z Żukowa koło Gdańska.

Udzielone nam wówczas wsparcie merytoryczne i finansowe pozwoliło na prowadzenie prac związanych z organizacją Oddziału.

Wówczas utworzony został z inicjatywy pracowników służby BHP Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Pierwsza siedziba Oddziału mieściła się w Końskich przy ul. Warszawskiej 52 w firmie „KOWENT” S.A., a obszarem jej działania był teren dawnego województwa kieleckiego.

Uchwałę o utworzeniu Oddziału podjęło 21 członków – założycieli, którzy reprezentowali służbę BHP z zakładów pracy z miasta Końskie i Stąporków.


W dniu 9 lipca 1993r. odbyło się zebranie mające na celu wybór władz Stowarzyszenia. Na Prezesa zgłoszono 3 kandydatów:

 1. Wiesława Śliwę
 2. Tomasza Kołbę
 3. Zbigniewa PiwowarczykaPrezesem został wybrany Wiesław Śliwa, na którego głosowało 19 członków spośród 26 uprawnionych do głosowania.

Do Zarządu wybrani zostali:

 1. Zbigniew Piwowarczyk
 2. Tomasz Kołba
 3. Marek Wróblewski
 4. Zbigniew Struzik
 5. Zofia Pokrzywka
 6. Stanisław SalagierskiDo Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

 1. Władysław Witkowski
 2. Marian Maziara
 3. Halina WiśniewskaDo Sądu Koleżeńskiego Oddziału wybrani zostali:

 1. Tadeusz Werens
 2. Marian Kuśmierczyk
 3. Wojciech TomalaPo głosowaniu odbyły się pierwsze posiedzenia nowo wybranych Władz Oddziału w składach,:

I. Zarząd Oddziału:

 1. Prezes Zarządu – Wiesław Śliwa
 2. Vice Prezes Zarządu – Marek Wróblewski
 3. Sekretarz – Tomasz Kołba
 4. Skarbnik – Zofia Pokrzywka
 5. Członek Zarządu – Zbigniew Struzik
 6. Członek Zarządu – Stanisław Salagierski
 7. Członek Zarządu- Zbigniew PiwowarczykII. Komisja Rewizyjna Oddziału:

 1. Przewodniczący – Władysław Witkowski
 2. Vice Przewodniczący – Marian Maziara
 3. Sekretarz – Halina WiśniewskaIII. Sąd Koleżeński Oddziału:

 1. Przewodniczący – Tadeusz Werens
 2. Sekretarz – Wojciech Tomala
 3. Członek – Marian KuśmierczykW dzisiejszym składzie Oddziału jest obecnych 7 członków z rocznika 1993 czyli tych, którzy przyczynili się do powstania pierwszego Oddziału Stowarzyszenia na terenie dawnego województwa kieleckiego, a należą do nich:

 

 • Koleżanka Szczepanik Marianna
 • Koleżanka Witaszek  Krystyna
 • Kolega Kędzierski Zdzisław
 • Kolega Salagierski Stanisław
 • Kolega Wiesław Śliwa
 • Kolega Witkowski Władysław
 • Kolega Werens Tadeusz 

W tamtym okresie Oddział realizował i realizuje do dziś podstawowe cele statutowe, do których można zaliczyć;

 • popularyzację problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, wśród pracowników naszych Zakładów pracy i koneckiego społeczeństwa,
 • tworzenie warunków dla integracji pracowników służby BHP i wzajemnej pomocy przy realizacji przypisanych nam zadań,
 • obronę słusznych interesów zawodowych i społeczno – prawnych członków naszego Oddziału.Od początku naszej działalności współpracujemy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach, co przejawia się wzajemnym uczestnictwem w spotkaniach organizowanych przez nasz Oddział lub przez OIP w Kielcach.

Lata powstania naszego Oddziału, to czas dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych, w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania podjęliśmy inicjatywę zbudowania działalności gospodarczej, która dostarcza do dziś dodatkowych środków finansowych. W 1993 r. zarejestrowaliśmy działalność szkoleniową w Kuratorium Oświaty w Kielcach, rozpoczęliśmy sprzedaż odzieży i obuwia roboczego a także środków ochrony indywidualnej. W późniejszym czasie działalność szkoleniową rozszerzyliśmy m.in. o szkolenia kierowców wózków jezdniowych, a także o kompleksową obsługę firm pod względem BHP.