Ogólne Stowarzyszenie Pracowników
Służb BHP Oddział w Końskich

Zmiany w przepisach

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) z dniem 1 stycznia 2012 r. została znowelizowana.
Wybrane zmiany:
Do innych źródeł przychodu włączone zostały wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dla spadkobiercy po śmierci oszczędzającego (art. 20 ust. 1). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58b wypłaty transferowe tych środków są zwolnione z opodatkowania. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 2b oraz ust. 6g odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego od osiągniętego dochodu dokonuje się w zeznaniu podatkowym. Na podstawie zmian w art. 44 ust. 3 oraz 6 od 1 stycznia 2012 r. od uzyskanych dochodów (poniesionej straty) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą o której mowa w art. 14 (ryczałt) oraz osiągających dochody z wynajmu lub dzierżawy zaliczki miesięczne wpłaca się przez cały rok. Zaliczka za ostatni miesiąc lub kwartał nie jest wpłacana, jeżeli podatnik przed upływem terminu wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty. Za dochód osiągnięty w grudniu 2011 roku podatek wciąż opłaca się wraz z deklaracją roczną.
Zmiany w Kodeksie Pracy
Wybrane zmiany w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94):
Wraz z początkiem 2012 roku wymiar urlopu ojcowskiego wydłużony został do 2 tygodni (art. 183’3’§1). Od stycznia 2012 roku zaległy urlop pracownikowi należy udzielić do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168). Zmiana ta dotyczy także urlopu zaległego za rok 2011.
Projekt przebudowy obiektów budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy dłużej nie muszą być opiniowane przez rzeczoznawców (art. 213 §1 oraz art. 283 §2 pkt. 2).
Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
Wybrane zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585):
Od stycznia 2012 roku podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (art. 18 ust. 5b). W styczniu i lutym 2012 roku podstawa wynosić będzie 2 049,60 zł (tj. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2011 roku, wynoszącego 3 416,00 zł).
Zmiany w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Wybrane zmiany w Ustawie dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681):
Zgodnie z art. 5 ust. 2a zgłoszenie identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący podatnikami VAT. Pracodawca w związku z tym nie dokonuje zgłoszenia identyfikacyjnego zatrudnionych przez siebie osób. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez podatnika nieobjętego NIP-em za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie aktualnego miejsca zamieszkania w składanej deklaracji bądź innym dokumencie podatkowym (art. 9 ust. 1d).
Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców
Wybrane zmiany w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879):
Do celów ustalenia czasu pracy kierowców zdefiniowana została pora nocna – to okres 4 godzin pomiędzy godziną 00.00 i godziną 7.00 (art. 2 pkt. 6a).
Pracodawca jest obowiązany uzyskać od kierowców oświadczenie na piśmie o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu (art. 24 pkt. 2).
Dopuszczona została możliwość tworzenia indywidualnych rozkładów czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin – w stosunku do wszystkich kierowców wykonujących transport drogowy (art. 15 ust. 1).
W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną nie ewidencjonuje się godzin pracy (art. 25ust. 1a).
Zmiany w ustawie o transporcie drogowym
Wybrane zmiany w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874):
Odpowiedzialność za naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego została rozciągnięta na osoby zarządzające przedsiębiorstwem oraz inne osoby wykonujące czynności związane z transportem drogowym (art. 1 ust. 2 pkt. 2).
W przypadku cofnięcia licencji lub jej wygaśnięcia dokumenty związane z przewozem drogowym mają być przechowywane przez rok (art. 33a).
Wprowadzenie nadawanej przez ministra infrastruktury państwowej odznaki „Wzorowy Kierowca” dla najbardziej doświadczonych i wyróżniających się kierowców (art. 39n).
Zmiany w zakresie uprawnień kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego (art. 50, 55, 56, 73). Zmianie uległy przepisy dotyczące kar pieniężnych za naruszenia obowiązków lub warunków związanych z transportem drogowym. Nowy taryfikator znajduje się w załącznikach do ustawy.
Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Wybrane zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 721):
Zmiana wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem w celu uzyskania statusu zakładu pracy chronionej (art. 28 ust. 1 pkt. 1)
Na podstawie zmian w art. 15 ust. 2 ograniczenie wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stosuje się po wydaniu przez lekarza zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.
Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Baza aktów prawnych została dostosowana do zmian wynikających z Ustawy z dnia 1 lipca 2011 (DZ. U. Nr 224, poz. 1337) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta między innymi przesuwa odpowiedzialność za zarządzanie odpadami komunalnymi z mieszkańców na gminy w zamian za obowiązkową stałą opłatę na rzecz gminy.
Zmiany wynikające z tej nowelizacji odnaleźć można także m. in. w Ustawie o odpadach (Dz. U. z 2010, Nr 185, poz. 1243) oraz w Ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)
Zmiany w rozporządzeniu o zasadniczych wymaganiach wobec maszyn
Na mocy Rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 701) zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn z dniem 15 grudnia 2011 r. do Rozporządzenia z dnia 21 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn dodany został rozdział 3a. W rozdziale tym uregulowane są zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące szczególnych zagrożeń wynikających ze stosowania pestycydów.
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Na podstawie Rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 274, poz. 1621) zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dniem 5 stycznia 2012 roku lista najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników została rozszerzona o 9 nowych substancji, a także zmieniony został punkt regulujący dopuszczalne narażenie na mikroklimat zimny.
Zmiany wartości oraz nowe czynniki chemiczne zostały uwzględnione w bazie czynników chemicznych w module ORZ.
Rozporządzenie w sprawie bhp przy organizacji i realizacji widowisk
5 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1240) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji widowisk. Jednocześnie uchylone zostało rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 września 1982 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 205) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych. Zmiany te zostały uwzględnione w bazie aktów prawnych.
Ujednolicenie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
W związku z ujednoliceniem treści ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej od 7 października 2011 r. sygnowana jest ona numerami Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263.
Wypadek przy pracy na podstawie umowy aktywizującej.
Na podstawie zmian wynikających z art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) od dnia 1 października 2011 r. za wypadek przy pracy uznany może być także wypadek związany z pracą wykonywaną na podstawie umowy aktywizującej. Zamiana ta została uwzględniona w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322)
Zmiany w ustawach o czasie pracy kierowców i transporcie drogowym
Na podstawie Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym (Nr 168, poz. 1005) wprowadzone zostały zmiany w zasadach wystawiania zaświadczeń dla kierowców odnośnie czasu w którym nie prowadzili samochodu. Zmiany obejmują art. 31 Ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879) oraz art. 87 i 89 ust. 2 Ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874)
Zmiany w przepisach odnośnie BHP w szkołach.
Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 161, poz. 968) od 1 września 2011 r. wprowadzona została możliwość zawieszenia zajęć na czas oznaczony w przypadku, gdy może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów w związku z utrudnieniami w dotarciu do szkoły oraz w organizacji zajęć w placówce ze względu na organizację imprez ogólnopolskich i międzynarodowych.
Także 1 września 2011 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1408), które zobowiązują do zapewnienia ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.
Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym technicznego dozoru specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.
Na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 932) z dniem 13 sierpnia 2011 r. wprowadzone zostały liczne zmiany w Rozporządzeniu Ministra Transportu dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1469)
Zaświadczenia i oświadczenia.
Baza aktów prawnych została dostosowana do licznych zmian, jakie wynikają z Ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622). Na mocy tej ustawy różnego typu zaświadczenia jakie wymagane były w myśl przepisów np. o Kodeksie Postępowania Administracyjnego, prawa drogowego, ordynacji podatkowej, czy podatku VAT mogą być zastąpione przez oświadczenia (np. oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne zamiast takowego zaświadczenia).
Przekształcenie w jednoosobową spółkę prawną.
Baza aktów prawnych została uzupełniona o przepisy wynikające z Ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622). Zmiany jakie wynikają z niniejszej ustawy, a które odnoszą się m.in. do ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej regulują kwestię przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.
Zmiany w ustawie o ochronie mienia i osób
Ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622) wprowadza zmiany w Ustawie o ochronie mienia i osób (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221) określające informacje jakie mają znaleźć się we wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
Zmiana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Grupa inne przepisy, pakiet inne) wyłącza sprzedaż dokonywaną w budynkach lub ich częściach z opłaty targowej. (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz.
584)
Zmiany w funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń społecznych
Baza aktów prawnych została dostosowana do zmian wynikających z „Ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych” (Dz. U. z 20011 Nr 75, poz. 398), która przenosi część składki na ubezpieczenie emerytalne na subkonto w ZUS-ie.
Zmiany w pakiecie aktów prawnych „Prawo Pracy” w Kodeksie Pracy
W pakiecie aktów prawnych „Prawo Pracy” w Kodeksie Pracy wprowadzone zostały zmiany wynikające z Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 18 lutego 2011 r. Nr 36, poz. 181). Wprowadzono nowe regulacje odnośnie wydawania świadectwa pracy oraz badań wstępnych po ponownym przyjęciu do pracy u tego samego pracodawcy.
Pomiary czynników szkodliwych
W pakiecie aktów prawnych „Przepisy podstawowe bhp” znalazło się nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 16 lutego 2011 r. Nr 33, poz. 166). W związku z wprowadzeniem nowego rozporządzenia zmienione zostały także wzory rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy oraz karty badań i pomiarów czynników szkodliwych.
Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania
W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) wprowadzone zostały zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 20 grudnia 2010 r. Nr 239, poz. 1597). Zmianie uległ załącznik nr 1 określający polskie normy dotyczące budownictwa.
Zmiany w ustawach o Podatku dochodowym
Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dziennik Ustaw z dnia 30 listopada 2010 r. Nr 226, poz. 1478)
Zmianie uległy między innymi przepisy dotyczące wspólnego opodatkowania małżonków, szereg przepisów dotyczących przychodów zwolnionych z podatku, dotyczące stosowania ulg przez osoby niepełnosprawne.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dziennik Ustaw z dnia 29 grudnia 2010 r. Nr 252, poz. 1691)
Wprowadzono nowe regulacje dotyczące stosowania PKWiU.
Zmiana stawek podatku VAT
Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dziennik Ustaw z dnia 17 grudnia 2010 r. Nr 238, poz. 1578)
Ustawa wprowadza między innymi zmiany do ustawy o podatku VAT dotyczące nowych stawek podatku VAT.
Kasy fiskalne – nowe stawki VAT
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dziennik Ustaw z dnia 29 grudnia 2010 r. Nr 252, poz. 1694). Dostosowano przepisy rozporządzenia w związku z wprowadzeniem nowych stawek podatku VAT.
Zmiany w odliczaniu podatku VAT przy zakupie samochodów osobowych
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dziennik Ustaw z dnia 27 grudnia 2010 r. Nr 247, poz. 1652) Ustawa wprowadza między innymi zmiany w odliczaniu podatku VAT przy zakupie samochodów osobowych.
Zmiany w wykazie towarów i usług
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw z dnia 30 listopada 2010 r. Nr 226, poz. 1476). Wprowadzono nowy Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług.
Faktury elektroniczne zmiany
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2010 r. Nr 244, poz. 1627)
Dostosowano przepisy rozporządzenia do stosowania ich w zakresie faktur elektronicznych.
Zmiana stawek akcyzy
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw z dnia 30 listopada 2010 r. Nr 226, poz. 1477)
Zmieniono stawki akcyzy oraz definicje niektórych produktów z zawartością tytoniu.
Zmiany dotyczące nie uwidaczniania cena na towarach
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dziennik Ustaw z dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 249, poz. 1660) Zmianie uległy przepisy dotyczące wyjątkowych przypadków nie uwidaczniania cen na towarach.
Niepełnosprawni w firmie
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 30 listopada 2010 r. Nr 226, poz. 1475) Zmieniły się przepisy dotyczące dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Zmiany we wzorze statystycznej karty wypadku przy pracy
Moduł „Wypadki” został uaktualniony w związku z wejściem w życie nowych przepisów wprowadzonych przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 218, poz. 1440)
Zmiany w prawie pracy
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw z dnia 15 czerwca 2010 r. Nr 105, poz. 655) Dodano do Kodeksu pracy nowe przepisy (art. 103’1′ – 103’6′ ) regulujące podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Ustawa wprowadza płatny urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy w związku z udziałem w zajęciach.
Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego
Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 18 czerwca 2010 r. Nr 108, poz. 684) Wprowadzono nowe brzmienie dotyczące przepisów regulujących protokołowania. Dodano przepisy dotyczące rejestrowania dźwięku i obrazu z posiedzenia sądu.